«

»

Oca 02 2013

Mezarlık Yönetmeliği (Duyuru)

                 BURDUR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

      Amaç

Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı Burdur Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi,mezarlık,cenaze ve defin işlemlerinin düzenlenmesidir.

Kapsam ve Hukuki Dayanak

Madde 2– Bu Yönetmelik Burdur Belediyesi sınırları içerisindeki mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanları ile tüm defin hizmetlerini kapsar.

Madde 3– Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a, 18/m maddeleri ile 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Mezarlıklar Hakkındaki Nizamname, Mezarlıklar Talimatnamesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4– Bu Yönetmelikte geçen;

 Belediye                  : Burdur Belediyesini,

Meclis                      : Burdur Belediye Meclisini,

Encümen                 : Burdur Belediye Encümenini,

Başkan                    : Burdur Belediye Başkanını,

      İdare                        : Belediye Başkanlığını,            

Müdürlük                : Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

 Müdür                     : Park ve Bahçeler Müdürünü,

 Birim                       :  Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mezarlıklar Birimini,

Ölü                          : Yaşamı sona ermiş kişiyi,

Cenaze                   : Kefenlenip define hazırlanmış ölüyü,

Defin Hizmetleri  : Cenazenin belirlenen mezarlık alanlarında gömülmesi ile  tamamlanacak  hizmetleri ,

     Mezarlık Hizmetleri  : Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım, üst bakım, temizlik, peyzaj iş ve işlemlerini,

     Lahit                           : Kenarları taş veya beton duvar, üstü taş veya beton kapakla örtülecek şekilde hazırlanmış mezarı ifade eder.

    İlgili Sağlık Kuruluşu : Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler   (özel poliklinik ve hastaneler dahil), sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve üniversite hastaneleri.

İKİNCİ BÖLÜM 

      Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 5– Park ve Bahçeler Müdürünün Mezarlıkla ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Yürürlükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,

2. Emrinde bulunan Şef, memur ve diğer görevlileri mezarlıkta gerektiğinde uygun bölüm ve işlerde görevlendirmek,

3. Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Başkanlığa teklifte bulunmak,

4. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya mezarlığa tekrar gömülmesi işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

5. Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis belgesi verilmesini sağlamak,

6. Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi vermek,

7. Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacaklara Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi vermek,

8. Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak,

9. Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak,

10. Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapmak,

11. Yeni mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek,

12. İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

13. Personel arasında gerekli görev ve iş bölümünü yaparak, görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak.

Madde 6 – Mezarlıklar Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1. Cenaze ile ilgili  mezar yeri ve hizmet taleplerinin ( Mezar Kazma,  Seyyar veya Sabit Gasilhane, Cenaze Nakil ve Defin Hizmetleri) yerine getirilmesini sağlamak,

2. Personelin haftalık veya aylık olarak çalışma programını hazırlamak,

3. Mezarlıkların bakım ve onarımını sağlamak,

4. Ölüm kayıtlarının, Mezar Yeri Onarım Belgelerinin ve Mezar Yeri Tahsis Belgelerinin arşivlenmesini sağlamak,

5. Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi, aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis Belgesi, mezarlıklar içerisinde mezar yaptırmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve mezarlar üzerine her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi verilmesini sağlamak,

6. Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesini ve saklanmasını sağlamak,

7. Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve devamını sağlamak,

8. Nakil yapılacak cenazelerle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

9. Birimle ilgili olarak çalışma raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

10. Birimiyle ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

11. Giden / Gelen evrak takibini sağlamak,

12. İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

13. Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Madde 7– İmam,Gassal ve diğer Gasilhane Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları

1. Mezarlık Birim Sorumlusundan almış olduğu yazılı veya sözlü talimatları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

2. Gasilhaneye getirilen cenazelerin dini kurallara uygun olarak yıkanıp,  kefenlenmesini sağlamak,

3. Defne iştirak edip, defin hizmetinin dini kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

4. Cenaze törenlerinde din görevlisi olarak müdürlüğü temsil etmek,

5. Görevlendirilmesi durumunda birimini temsil etmek.

Madde 8 – Mezarlık Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

1. Mezarlık Birim Sorumlusundan almış olduğu yazılı talimatlarla mezar kazım hizmeti yürütmek,

2. Görevli olduğu mezarlığın giriş kapısından itibaren yolların süpürülmesini, çöplerin toplanarak çöp toplama yerine götürülmesini ve genel düzenin tesis edilmesini sağlamak,

3. Mezarlıklarda tutulması zorunlu cenaze kayıt defterinin tutulmasını sağlamak,

4. Defin edilen cenazelere ait Gömme İzin Kâğıtları ile alınan Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belgelerinin arşivlenmesini sağlamak,

5. Ziyaretçilerin rahat ziyaret yapmalarını sağlayıcı tedbirler almak,

6. Mezarlık içerisine dilenci ve çocukların girmesine engel olmak,

7. İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak,

8. Mezar Yeri Onarım Belgesi veya Mezar Yeri Tahsis Belgesi olmayan ve defin tarihinden itibaren üç ayını doldurmayan mezarların mezar yeri onarımlarına engel olmak,

9. Onarılan mezarların bulunduğu yere bizzat giderek, mezar üstü yapının müsaade edilen ölçüler dahilinde yapılıp yapılmadığını kontrol edip kum, çakıl, mermer atığı gibi maddelerin temizlenmesini sağlamak,

10. Müdürlükten Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış kişiler haricindekilerin mezar bakım ve onarımlarına engel olmak,

11. Mezarlığın güvenliğini sağlamak.

Madde 9 – Cenaze Nakil Aracı Şoförünün Görev ve Sorumlulukları

1. Mezarlık Birim Sorumlusundan almış olduğu yazılı ve sözlü talimatlara istinaden uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti vermek,

2. İhtiyaç olduğunda cenazenin araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olmak,

3. Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bulundurmak,

4. Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırmak,

5. Belediye sınırları ve mücavir alanları dışına görevlendirilmesi halinde araç görev kağıdını doldurmak.

Madde 10– Mezarlık bakım ve temizlik görevlisinin görev ve sorumlulukları

1. Mezarlık içerisinde oluşan yabani ot temizliği yapmak,

2. Mezarlık ara yollarının temizliğini yapmak,

3. Mezarlık içerisinde oluşan çöplerin, temin edilen araçlarla çöp alanına dökülmesini sağlamak,

4. İhtiyaç olması halinde mezarlık görevlilerine yardımcı olmak,

5. İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olmak,

6. Mezarlıkta bulunan mezarlık ve diğer mezarlık görevlileri ile beraber mezarlığın güvenliğini sağlamak.

Madde 11– Mezarlık güvenlik görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

1. Mezarlık kapı kontrol hizmetlerini yürütmek,

2. Ziyaretçi vatandaşlara yönlendirici ve mezarlığı tanıtıcı yardımlarda bulunmak,

3. Ziyaret amacı dışında gelen kişilerin( dilenci, çocuk vs.) mezarlık içerisine girişine engel olmak,

4. Mezarlıkta bulunan mezarlık görevlileri ile beraber mezarlığın güvenliğini sağlamak,

5. Mezarlık içerisinde rutin kontroller yaparak, gördüğü olumsuzlukları mezarlık görevlisine bildirmek,

6. Cenaze defni sırasında bazı kimselerin (dilencilerin, sucuların, çelenkçilerin v.s.) cenaze sahiplerini rahatsız etmelerine mani olmak,

7. Mezarlık görevlilerinin bilgisi dışında, mezarlık içerisine mezar haricindeki yerlere ağaç ve bitki dikimine engel olmak,

8. Mezar Yeri Onarım Belgesi veya Mezar Yeri Tahsis Belgesi olmayan ve defin tarihinden itibaren üç ayını doldurmayan mezarların mezar yeri onarımlarına engel olmak,

9. Müdürlükten Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ile Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış kişiler haricindekilerin mezar bakım ve onarım yapmalarına engel olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mezarlıklar

Madde 12– Mezar, ölünün defnedildiği alandır. Uzunluğu 2m. Eni 0.90m. Derinliği 1.5 m.  Ebatlarında kazılır. İki mezarın yan yana aralığı 0.50 m. baş ve ayak taraflarından birbirine mesafesi küçük ve muntazam bir yol teşkil etmek üzere 1 m.dir. Çocuk mezarlarının ebatları ölen çocuğun yaşına göre ayarlanır. 2m.x 0.90m. ebatlarını geçmeyecek şekilde uzunluğuna 2 çocuk cenazesi defnedilebilir.

AİLE MEZARLARI : Mezarlıkta ayrılmış sahalarda 2 kişilik için 3×2=6 m2 , 4 kişilik için  3×4=12 m² alanında bir yer ihdas edilen etrafı duvarla çevrili mezarlıklardır. Bu Mezarlar içine 2 kişilik mezarlar için 2, 4 kişilik mezarlar için 4 adedi geçmemek üzere lahit yaptırılır. Aile mezarlarının tahsisi Belediye Meclisince düzenlenen ücret tarifesine uygun olarak aile adına yapılır. Aile adına birden fazla  Aile Mezarı tahsis edilemez. Aile mezarı tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği isimleri tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık kayıt defterine geçirilir. Kişi sağlığında defnedilmesini istediği bu kişiler arasında değişiklikler yapabilir. Değişiklik olması halinde birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Aile mezarı tahsis edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın çeşitli nedenlerle (bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması ve definin imkansız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu  belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade edilmez. Aile mezarlarının kullanımı konusunda en az iki yılda bir Müdürlükçe gerekli araştırmalar yapılır.

UMUMİ MEZARLAR : Mezarlıkta en fazla 2 x 0.90 m2 ebadında tek tek cenaze defni yapılabilen mezarlar olup, vefat eden kişinin eşi istediği taktirde adına tahsis yapılabilir. Bu konuda Belediye Meclisince ayrıca ücret tarifesi düzenlenir. Lahit yapımı isteğe bağlıdır. Mezar tahsis edilen sağlığında; anne, baba, eş ve çocukları ile torunlarından istediğini defnettirebilir veya bunlardan kimin defnedilmesi gerektiğini belirleyerek, belirlediği isimleri tahsis anında birime bildirir ve bu bilgiler mezarlık kayıt defterine geçirilir. Kişi sağlığında defnedilmesini istediği bu kişiler arasında değişiklikler yapabilir. Değişiklik olması halinde birime bildirilir ve mezarlık kayıt defterinde gerekli değişiklik kaydı yapılır. Mezar tahsis edilen veya hak sahibi olanların beyanları veya yapılan araştırmalar sonucu mezarın çeşitli nedenlerle (bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması ve defnin imkansız hale gelmesi gibi) kullanılmadığının anlaşılması üzerine bu mezarlar üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu  belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade edilmez. Bu mezarların kullanımı konusunda en az iki yılda bir Müdürlükçe gerekli araştırmalar yapılır.

ŞEHİTLİK : Gerektiğinde şehitler için yer ayrılarak, düzenleme yapılabilir.

ÇOCUK MEZARLIĞI : Gerektiğinde çocuklar için de yer ayrılarak, düzenleme yapılabilir.

Hüviyeti bilinmeyen, Cumhuriyet Savcılığınca defnine müsaade edilen cenaze veya aksamları, kimsesiz, fakir ve muhtaç olduğu belediye veya mahalle muhtarlıklarınca tespit edilenlerin cenazeleri de bu mezarlara defnedilir.

Madde 13 – Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler:

1. Gömme İzin Kağıdının Alınması :

Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.

a) Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Belgesi ilgili sağlık kuruluşlarının doktorları tarafından düzenlenir.

b) Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.

c) Adli Tıp veya Cumhuriyet savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili sağlık kuruluşları tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.

d) Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının Havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili sağlık kuruluşuna müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.

e) Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulduktan sonra mühürlenip imzalanmalıdır. Mühürsüz, imzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdıyla işlem yapılmaz.

2. Cenaze Defin Hizmetleri:

Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar Mezarlıklar Birimine  müracaat ettiklerinde mezar yeri ve lahit biriketi temini, mezar kazma hizmeti, Cenaze yıkama ve kefenleme hizmeti, cenaze ve katılanların nakil hizmeti veya bunların tümünün sunulduğu tam hizmetten faydalanabilirler. Sunulan hizmetler ve tam hizmet için Belediye Meclisince tarife düzenlenebilir.

Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi ile ilgili tüm işlemlerin Belediyeye ait gasilhanelerde yapılması esastır. Ancak vatandaşların kendi tercihleri olması halinde cenazeler evlerinde veya hastanelerin gasilhanelerinde yıkanabilir.

Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Burdur Belediyesi sınırları içerisindeki mezarlıklara Mezarlıklar Nizamnamesinin 28. maddesi uyarınca gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması halinde, Belediye Başkanının onayı alındıktan sonra defin yapılabilir.

Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında ilgili sağlık kuruluşlarından görevlendirilecek bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler ( ilaçlama, kireçleme v.b) alınır. Bu tür hastalıktan ölenler hiçbir surette ve hiçbir yolla şehirlerarası nakil edilemezler.

Mükerrer Defin :

Madde 14– Ölüm tarihinden itibaren beş yılını tamamlayan her tür mezara mükerrer defin yapılabilir. Bu nedenle tahsisli mezarlarda, adına tahsis yapılan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakatı alınarak, umumi yerde bulunan mezarlara ise Mezar Yeri Onarım Belgesi alan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakatı alınarak mükerrer defin işlemi yapılır.
Mezar Yeri Onarım Belgesi:

Madde 15– Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde birinci derece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik belgeleri ile ispatlaması) Park ve Bahçeler Müdürlüğünden Mezar Yeri Onarım Belgesi alması koşuluyla müsaade edilir.

Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka birine devredemez.

Mezarlıklar Nizamnamesinin 36. maddesine göre; ölüm tarihinden itibaren üç ay dolmadıkça, Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade edilmez.

Madde 16– Mezar Yerlerinin Onarım Şartları:

a) Belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar üstlerinde yapılacak mezar üstü yapılarda demir parmaklık kullanılmayacaktır.

b) Mezar üzerine yapılacak yapılar defin tarihinden en az 3 ay geçmedikçe yapılamaz.

c) Mezar üst yapıları;  anıt mezar tarzında düzenlenemez, tek tip olarak planlanır, yapıların cinsi ve şekli  idarece belirlenir, mezar üzerine resim konulamaz.

d) Onarımı yapılan mezar ölçüleri azami  2m x 0.90m. ebadındadır.

e) Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.

Mezar Yeri Tahsis Belgesi

Madde 17– Aile mezarlığı olarak ayrılan ve gerekli parselasyon işlemi yapılmış mezarlar için talep halinde Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenir.

Aile mezarlığındaki her bir kabir 2m x 0.90m. ebadındadır.

Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.

Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Uyulması Gereken Kurallar :

Madde 18 – Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, Müdürlükten Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.

Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belgesinde belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları halinde, yaptığı mezar yıktırılır. Tekerrürü halinde yine yapılan mezar yıktırılarak, ilgili kişinin Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi iptal edilir. Bu kişilere bir yıl Mezar İnşaat ve Onarım Yetki Belgesi verilmez)

Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi:

Madde 19 – Mezarlıklarda, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi Müdürlükten Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezar bakım yapmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.

Mezar bakım ve onarımı işi, bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlı olup mezar çevresine herhangi bir işlem yapılamaz.

Mezar üstü bakımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve arta kalan çöp, moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cenaze Nakli :

Madde 20- İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Mezarlıklar Birimine müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilirler.

Madde 21- Cenaze nakil hizmeti Belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası olarak gerçekleştirilir.

Madde 22- Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.

Madde 23- Hasta Nakil Ambulansı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.

Madde 24- Cenaze Nakil araçları, açık veya kapalı kasa olabilir.

Madde 25- Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma tertibatı bulunmalıdır.

Madde 26- Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.

Madde 27- Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler ilgili sağlık kuruluşunda görevli doktorun, doktor bulunmadığı zamanlarda sağlık memurunun nezaretinde tabutlanır.

Madde 28- Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler için ilgili sağlık kuruluşunda görevli doktor veya sağlık memuru tarafından cenazenin naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verilecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.

Madde 29- Gömme İzin Kağıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez.

Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli :

Madde 30- Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanlık onayı gereklidir. Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkanlık onayı aranmaz.

Madde 31- Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlarından Gömme İzin Kağıdı sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli doktorun onayı alınır.

Madde 32- Kolera, veba, çiçek, şarbon, cüzzam, tifus ve ruam gibi toplum sağlığını tehdit edici hastalıklarından vefat edenlerin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklarından vefat etmiş olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yapılamaz.

Madde 33- Mezardan çıkarılıp şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli doktorun, doktor bulunmadığı zamanlarda sağlık memurunun nezaretinde gerekli sıhhi tedbirler alınarak tabutlanır ve nakli gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler  :

Madde 34- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi mezarlık alanları haricinde defin yapılmaması için Belediye Zabıtası, Jandarma ve Mahalli Polis Karakollarından önlem alınması istenir. Önlenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

Madde 35- Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğüne aittir. Ancak mezarlık hizmetlerinin özelliği nedeniyle, Belediye Başkanlığına bağlı tüm idari ve teknik birimler mazeret göstermeksizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mezarlıklar Birimine katkıda bulunmakla yükümlüdür.

Madde 36- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Mezarlıklar Birimi bünyesinde istihdam edilen görevliler, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında gerekli müeyyideler uygulanır.

Madde 37- Mezarlık sahası içerisine ancak gereği halinde hizmet araçlarıyla girilebilir. Hizmet araçları dışındaki araçlarla girmek, içinde araçla dolaşmak,  otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak, para karşılığı Kuran okumak, mezarların üzerlerine oturmak, taşlarını tahrip etmek, çiçekleri koparmak, mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak, ağaçların üzerine işaret koymak, işaret levhalarını sökmek veya yerlerini değiştirmek,mezarlık sahası içerisine çöp ve inşaat atıkları atmak ve halkın huzurunu bozucu davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi durumlar mezarlık görevlilerince engellenir. Gerek görülürse Zabıta Müdürlüğünden yardım ve destek istenir.

Madde 38- Gerek umumi, gerek aile mezarlarına,  gerekse mezarlık alanına dikilecek ağaçların cinsi ve dikileceği yerler müdürlükçe  belirlenir ve müdürlükçe dikilir.   

Madde 39- Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan dışarı çıkartılır.

Madde 40- Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri, hangi malzemeden yapılacağı ve şekli ilgili müdürlük tarafından planlanır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılamaz. Çeşmelere şahısların isimleri yazılamaz.

Geçici Madde-  Bu yönetmelik hükümleri Burdur Belediyesi sınırları içerisinde bulunan  tüm mezarlıklar için de geçerlidir.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsisi yapılmış olanlardan boş bulunan ve kullanılmayan mezarlar hakkında hak sahibi olanlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucu bir başka yere defin veya kemiklerin bir başka yere nakli nedeniyle boşalması veya defnin imkansız hale gelmesi gibi nedenlerle kullanılmadığının anlaşılması üzerine tahsis yapılanın kanuni mirasçıları iki yıl içinde tahsisin kime yapılacağını belirlerler, belirlemedikleri takdirde bu mezarlar üzerindeki tahsis iptal edilerek tasarrufu  belediyeye geçer ve bu mezarlar için alınan bedel hak sahiplerine iade edilmez.

Yürürlük:

Madde 41- Bu yönetmelik, ilanından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme  :

Madde 42- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.burdur-bld.gov.tr/mezarlik-yonetmeligi-duyuru/